top of page

Student Group

Public·8 members

Den Gode Opgave Pdf Download !!LINK!!


Hvad karakteriserer en god opgaveformulering - og en god opgave - helt generelt og i SSO? Jette Hannibal og Anne Becher, biologi og kemi og medlem af læreplansgruppen i SSO (Vesthimmerlands Gymnasium og hf.
den gode opgave pdf downloadAlle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære. Børn er forskellige og har forskellige behov, men alle har behov for at være en del af et fællesskab. Det er en kommunal kerneopgave at sikre dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud med stærke børnefællesskaber, som øger den sociale mobilitet og løfter alle børn. Desværre trives flere og flere børn og unge ikke, og flere står udenfor et stærkt, alment fællesskab.


Denne webbog er Studienets opgavehjælp til den reflekterende artikel om den gode fortælling. Opgaveformuleringen stammer fra skriftlig eksamen i dansk på STX, 19. maj 2020. I webbogen finder du hjælp til alle dele af opgaven.


Du får hjælp til at forstå opgaveformuleringen og finde en vinkel på emnet, der gør din reflekterende artikel fokuseret. Vi giver også nogle arbejdsspørgsmål, som hjælper dig i gang med dit arbejde med teksterne og emnet.


Vi går i dybden med hovedteksten, som er et uddrag fra radioprogrammet P1 Ping Pong (tekst 5a). Du får et resumé af indholdet, og derefter fokuserer vi på, hvordan du kan bruge udsagn i programmet til at reflektere over emnet om, hvad der skaber den gode fortælling. Du får hjælp til at skrive i en undersøgende stil og tone, hvor du behandler emnet på en åben og afprøvende måde.


Til slut har vi en side om Kontraktmodellen (tekst 5d) og Berettermodellen (tekst 5e). Det er valgfrit, om du vil inddrage disse modeller i din opgave. De kan forstås som en slags overordnede formler eller skabeloner for den gode historie. De kan være gode at inddrage i refleksioner over, om man kan skabe gode fortællinger ud fra faste modeller. De kan også inddrages til at analysere og reflektere over eksemplerne i tekst 5b og 5c.


Denne vejledning har til formål at give byggeriets parter enkle anbefalinger og beskrive bedste praksis til en prækvalifikationsproces, hvor udbyder finder de deltagere, der giver den bedste konkurrence, og ansøgere kan prioritere deres ressourceforbrug til de opgaver, de har bedst chance for at vinde. Prækvalifikationer må ikke ende med, at komplicerede procedurer og formalia stjæler fokus fra det egentlige formål: at finde de rigtige tilbudsgivere.


I mere end 15 år har studerende på tværs af fag og uddannelser anvendt Den gode opgave, den kendte håndbog i opgaveskrivning til studerende og undervisere på lange og mellemlange videregående uddannelser. Fra sygepleje- til seminariestuderende, fra idræt- til it-studerende, fra business- til biologistuderende. I Norge, Sverige og Litauen bliver bogen også flittigt brugt. 4. udgave er helt gennemskrevet med mange nye modeller og oversigter, skemaer, aktiviteter og eksempler. Nyt i 4. udgave: Den gode opgave er blevet en aktivitetsbog. I bogen og på hjemmesiden er der aktiviteter og skemaer til opgavearbejdet. De kan også bruges som forberedelse til vejledning. Den nye udgave er målrettet bachelor- og overbygningsopgaver. Stof om specialeskrivning finder man i Specielt om specialer (2011). Der er mange nye eksempler. Og mange af dem er fra professions- og masteruddannelserne. Bogen indeholder mere om metoder til litteratursøgning, om opgavers litteraturbaserede argumentation og flere aktiviteter og skemaer til litteratursøgning og vurdering.


Af den seneste forældretilfredsundersøgelse fremgår, at 74,1 % af forældrene samlet set er tilfredse med Risskov Skole. Det resultat ønsker vi at styrke. Bestyrelsen og ledelsen har arbejdet målrettet på at beskrive og kommunikere, hvordan vi samarbejder om den fælles opgave omkring børnenes læring, trivsel og dannelse, så vi forventer, at de kommende målinger vil afspejle denne indsats. I det daglige arbejde oplever vi en kolossal stor opbakning og interesse fra forældrene omkring klasserne.


Med gennemsnitlig klassekvotient på 24 elever har vi relativt store klasser. Vores organisering fremmer mulighederne for at differentiere og styrker arbejdet for, at alle klassens børn har gode vilkår for at tage del i undervisningen. Det gør den på måder, der understøtter det enkelte barns faglige udvikling og velbefindende.


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    Group Page: Groups_SingleGroup
    bottom of page